หน้าหลัก ค้นหา"วางแผน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"วางแผน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

วางแผน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
วางแผน
1

คำกริยา

วางแผน (คำอาการนาม การวางแผน)

 1. (อกรรม) กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป, วางแผนการ ก็ว่า
 2. (โบราณ) ทำท่าทีใหญ่โต

ทำวางแผนเป็นขุนนางชั้นสูง

2(๑) ก. กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป, วางแผนการ ก็ว่า
(๒) ก. ทำท่าทีใหญ่โต เช่น ทำวางแผนเป็นขุนนางชั้นสูง.
แม่คำของ "วางแผน" คือ   วาง  
3

การวางแผน คือ การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และทรัพยากรที่จะใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วางแผนมีหลายขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ปัญหา, การกำหนดวัตถุประสงค์, การค้นหาทางเลือก, การประเมินผล, การตัดสินใจ, การดำเนินการ, และการติดตามและปรับปรุง

วางแผนมีความสำคัญในการช่วยให้คนหรือองค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ วางแผนยังช่วยให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4

A plan is a word that can have different meanings and uses depending on the context. Generally, a plan can be defined as a set of decisions or actions that are made in advance to achieve a certain goal or purpose. A plan can also refer to a drawing or diagram that shows the shape, size, position, or arrangement of something.

Some examples of plans are:

 • A business plan is a document that describes the objectives, strategies, and financial projections of a business venture.
 • A lesson plan is a detailed outline of the content, activities, and assessment methods of a teaching session.
 • A floor plan is a drawing that shows the layout of a room, building, or area from above.
 • A travel plan is a schedule of the places, dates, and times of a trip.

Plans are important because they help people and organizations to:

 • Clarify their vision, mission, and goals
 • Identify the resources and steps needed to achieve their goals
 • Coordinate and communicate their actions with others
 • Monitor and evaluate their progress and performance
 • Adapt and improve their strategies based on feedback and changing circumstances

Plans can be applied to different domains, such as education, health, finance, engineering, etc. Plans can also vary in scope, level, and time horizon. For example, in education, plans can be divided into curriculum plans, unit plans, lesson plans, etc. Curriculum plans deal with the overall goals and content of a course or program. Unit plans deal with the specific topics and objectives of a section or module. Lesson plans deal with the daily activities and outcomes of a teaching session.

Plans can also be influenced by various factors, such as the needs, preferences, expectations, resources, capabilities, constraints, opportunities, risks, etc. of the people or organizations involved. Plans can also involve various frameworks and tools to help analyze, formulate, implement, and evaluate the plans. Some of the common frameworks and tools are SMART goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Gantt chart (a type of bar chart that shows the schedule of tasks), etc.