หน้าหลัก ค้นหา"ลูกน้อง" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ลูกน้อง"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ลูกน้อง

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ลูกน้อง
1

คำนาม

ผู้ใต้บังคับบัญชา

  1. ผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
2

ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้นำหรือผู้บริหารในองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่รับคำสั่ง แต่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และสามารถเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อวิจารณ์ได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีต้องมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น เช่น

  • มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหน้าที่
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  • มีการสื่อสารที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
  • มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • มีจิตสำนึกและจินตนาการสร้างสรรค์
3

A subordinate is someone who is under the authority or control of another person, such as a boss, a manager, or a leader. A subordinate can also be an adjective that describes something that is lower in rank, importance, or value than something else.

Some examples of subordinate in a sentence are:

  • He is a subordinate officer in the army.
  • She has to report to her subordinate every week.
  • The main clause is followed by a subordinate clause.
  • The subordinate issues are less urgent than the main one.