หน้าหลัก ค้นหา"ลงทะเบียนแรกรับ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ลงทะเบียนแรกรับ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ลงทะเบียนแรกรับ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ลงทะเบียนแรกรับ
1

ลงทะเบียนแรกรับ หมายถึง การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก โดยมีการประเมินสภาพร่างกาย ประวัติการเจ็บป่วย และความต้องการการรักษาของผู้ป่วย การลงทะเบียนแรกรับมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • เก็บข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เป็นหลักฐานในการยืนยันการรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล
 • จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของผู้ป่วย
 • จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการให้การรักษา
 • ป้องกันผู้ป่วยสูญหายหรือได้รับความเสียหาย

การลงทะเบียนแรกรับมีขั้นตอนต่างๆ ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและแผนกที่ผู้ป่วยไป แต่โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้3:

 • ผู้ป่วยไปที่แผนกหรือห้องที่ต้องการ
 • ผู้ป่วยแจ้งชื่อ-สกุล และเหตุผลในการมารับการรักษา
 • เจ้าหน้าที่ขอดูบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของผู้ป่วย
 • เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผู้ป่วยในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ใบสำคัญการลงทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยได้เห็นและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
 • เจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยลงชื่อในใบสำคัญการลงทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยได้อ่านคำแนะนำ และข้อตกลงในการใช้บริการ
 • เจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยได้อ่านและเซ็นชื่อในกรณีที่มีการขอค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหน้าที่ส่งผู้ป่วยไปที่แพทย์ พยาบาล หรือผู้ให้บริการอื่นๆ
2

First registering is a term that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions:

 • First registering can mean the process of entering information, especially one’s name, into an official list or record for the first time. For example, you may need to first register your car, your business, or your vote in order to use or access certain services or rights12.
 • First registering can also mean the act of sending a letter or parcel using a special postal service, so that it will be handled in a special way and not be lost. For example, you may want to first register a valuable or important document to ensure its safe delivery.
 • First registering can also mean the situation of applying to register a caution against first registration. This is a legal term that refers to a way of protecting one’s interest in a land or property that has not been registered at the Land Registry. For example, you may want to first register a caution if you have agreed to buy a land or property but have not completed the transaction yet.