หน้าหลัก ค้นหา"ระดับน้ำเสียงสื่อสาร 5 ระดับ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ระดับน้ำเสียงสื่อสาร 5 ระดับ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ระดับน้ำเสียงสื่อสาร 5 ระดับ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ระดับน้ำเสียงสื่อสาร 5 ระดับ
1

ระดับน้ำเสียงสื่อสาร 5 ระดับ คือ การแบ่งประเภทของการสื่อสารตามความหมาย ความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่ผู้สื่อสารต้องการส่งถึงผู้รับสื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจำแนกดังนี้

  • ระดับที่ 1: การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความจริง เช่น การบอกเวลา การบอกชื่อ
  • ระดับที่ 2: การสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น เช่น การวิจารณ์ การประเมิน
  • ระดับที่ 3: การสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึก เช่น การบอกความรัก การบอกความเศร้า
  • ระดับที่ 4: การสื่อสารเพื่อแสดงตัวตน เช่น การบอกคุณลักษณะของตน การบอกประวัติ
  • ระดับที่ 5: การสื่อสารเพื่อแสดงความใกล้ชิด เช่น การใช้ภาษาไม่ทางการ การใช้ภาษาขยาย
2

Voice 5 levels is a term that refers to a system of voice modulation that can help you speak more effectively and appropriately in different situations. Voice 5 levels can help you adjust your voice volume, pitch, tone, and speed to suit your purpose, audience, and context. Voice 5 levels can also help you express your emotions, attitudes, and personality through your voice. Voice 5 levels can be used for various purposes, such as teaching, presenting, negotiating, or conversing .

The five levels of voice modulation are:

  • Level 1: This is the lowest level of voice modulation, where you speak softly and quietly. Level 1 is used when you want to communicate something privately or discreetly, or when you need to be respectful or polite in a certain environment, such as a library or a hospital.
  • Level 2: This is the normal level of voice modulation, where you speak clearly and confidently. Level 2 is used when you want to have a casual conversation with someone, or when you are speaking in a moderate noise environment, such as a classroom or an office.
  • Level 3: This is the higher level of voice modulation, where you speak loudly and assertively. Level 3 is used when you want to get someone’s attention, or when you are speaking in a loud noise environment, such as a street or a factory.
  • Level 4: This is the highest level of voice modulation, where you speak very loudly and emphatically. Level 4 is used when you want to express strong emotions, such as anger or excitement, or when you are in an emergency situation, such as a fire or an accident.
  • Level 5: This is the special level of voice modulation, where you speak with different vocal effects, such as whispering, shouting, singing, or imitating. Level 5 is used when you want to create interest, humor, or drama in your speech, or when you want to show your creativity or personality.

Voice 5 levels can help you improve your communication skills and relationships by using your voice more effectively and appropriately. However, it is important to remember that voice modulation is not always universal or consistent. Different cultures may have different norms and expectations for voice modulation. The same person may use different voice levels in different situations or contexts. Therefore, it is essential to pay attention to the verbal and nonverbal cues as a whole, and not rely on a single level to modulate your voice .