หน้าหลัก ค้นหา"ระดับการพูด" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ระดับการพูด"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ระดับการพูด

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ระดับการพูด
1

ระดับการพูด คือ การแบ่งประเภทของการพูดตามรูปแบบ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการจำแนกอยู่ 4 ประการ ได้แก่

  • ระดับการพูดตามรูปแบบ: เช่น การพูดเป็นสัมภาษณ์ การพูดเป็นการสนทนา การพูดเป็นการอธิบาย
  • ระดับการพูดตามวัตถุประสงค์: เช่น การพูดเพื่อขอข้อมูล การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น การพูดเพื่อชักจูง
  • ระดับการพูดตามลักษณะ: เช่น การพูดเป็นภาษาทางการ การพูดเป็นภาษาไม่ทางการ การพูดเป็นภาษาสำหรับผู้ใหญ่
  • ระดับการพูดตามสถานการณ์: เช่น การพูดในห้องเรียน การพูดในห้องประชุม การพูดในงานเลี้ยง
2

Voice level is a term that refers to the loudness or softness of a person’s voice. Voice level can vary depending on the situation, purpose, and audience of the speaker. Voice level can also affect the tone, clarity, and impact of the message. Voice level can be measured in decibels (dB), which is a unit of sound intensity.

Some examples of voice levels are:

  • Whisper: This is the lowest voice level, usually around 20 dB. Whispering is used when you want to communicate something privately or discreetly, or when you need to be quiet in a certain environment, such as a library or a theater.
  • Normal: This is the most common voice level, usually around 60 dB. Normal voice level is used when you want to have a casual conversation with someone, or when you are speaking in a moderate noise environment, such as a classroom or an office.
  • Raised: This is a higher voice level, usually around 80 dB. Raised voice level is used when you want to get someone’s attention, or when you are speaking in a loud noise environment, such as a street or a factory.
  • Shout: This is the highest voice level, usually above 100 dB. Shouting is used when you want to express strong emotions, such as anger or excitement, or when you are in an emergency situation, such as a fire or an accident.

Voice level can have different effects on the speaker and the listener. For example, using an appropriate voice level can help you convey your message clearly and respectfully, while using an inappropriate voice level can cause misunderstanding or annoyance. Voice level can also influence your vocal health and quality. For example, using a low voice level can strain your vocal cords and make you sound hoarse, while using a high voice level can damage your hearing and cause noise pollution .

Therefore, it is important to use voice level wisely and effectively. Some of the factors that can help you choose the best voice level for your situation are the purpose, audience, context, content, and feedback of your communication . By considering these factors, you can adjust your voice level to suit your needs and goals.