หน้าหลัก ค้นหา"ภาษากาย" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ภาษากาย"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ภาษากาย

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ภาษากาย
1

คำนาม

ภาษากาย

  1. การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
2

ภาษากาย คือ การสื่อสารอวัจนภาษา ประเภทหนึ่งที่ใช้พฤติกรรมทางกายภาพแทนคำพูดเพื่อแสดงหรือถ่ายทอดข้อมูล พฤติกรรมดังกล่าวรวมถึง การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางของร่างกาย ท่าทาง การเคลื่อนไหวของตาการสัมผัสและการใช้พื้นที่1 ภาษากายมีอยู่ทั้งใน สัตว์ และมนุษย์ แต่บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การตีความภาษากายของมนุษย์

ภาษากายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบางครั้งคำพูดอาจไม่สื่อความหมายหรือความรู้สึกของผู้พูดได้อย่างแท้จริง แต่การแสดงออกท่าทางของร่างกายจะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลโดยตรงจากความรู้สึกของสมองส่วนลึก

3

Body language is the way we communicate with our body movements, facial expressions, gestures, eye contact, and posture. It can reveal our emotions, attitudes, intentions, and personality. Body language is often more powerful and honest than verbal language, as it can show what we really feel or think, even when we try to hide it. Body language can also influence how others perceive us, and how we perceive ourselves.

Some examples of body language are:

  • Smiling: This shows happiness, friendliness, and confidence. A genuine smile involves the eyes as well as the mouth.
  • Frowning: This shows sadness, displeasure, or confusion. A frown can also indicate concentration or deep thought.
  • Nodding: This shows agreement, understanding, or encouragement. A nod can also signal that you are listening or want the other person to continue speaking.
  • Shaking the head: This shows disagreement, disapproval, or denial. A shake of the head can also indicate disbelief or confusion.
  • Raising the eyebrows: This shows surprise, curiosity, or interest. A raised eyebrow can also signal skepticism or doubt.
  • Crossing the arms: This shows defensiveness, resistance, or insecurity. Crossed arms can also indicate that you are cold or bored.
  • Leaning forward: This shows interest, attention, or engagement. Leaning forward can also indicate that you are eager or excited.
  • Leaning back: This shows relaxation, confidence, or detachment. Leaning back can also indicate that you are bored or uninterested.
  • Mirroring: This is when you copy the body language of the person you are talking to. Mirroring shows rapport, empathy, and attraction. Mirroring can also help you understand the other person’s feelings and thoughts.

Body language is a complex and fascinating topic that can help you improve your communication skills and relationships. However, it is important to remember that body language is not always universal or consistent. Different cultures may have different meanings for the same gestures or expressions. The same person may use different body language in different situations or contexts. Therefore, it is essential to pay attention to the verbal and nonverbal cues as a whole, and not rely on a single sign to interpret someone’s body language.