หน้าหลัก ค้นหา"พัฒนาบุคลิกภาพ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"พัฒนาบุคลิกภาพ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

พัฒนาบุคลิกภาพ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
พัฒนาบุคลิกภาพ
1

     การพัฒนาบุคลิกภาพ คือการปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข การพัฒนาบุคลิกภาพจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ ความเป็นผู้นำ และความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

     การพัฒนาบุคลิกภาพมีหลายประเด็นที่ต้องคำนึงถึง เช่น การรู้จักตัวเอง การตั้งเป้าหมาย การเรียนรู้จากผู้อื่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี การดูแลสุขภาพกายและจิต การใช้ภาษาที่เหมาะสม การแสดงอารมณ์และท่าทาง เป็นต้น

2

     Personality development is the process of developing, enhancing, and changing one’s personality over time. Personality is the enduring behaviors, traits, emotional patterns, and abilities that make up a person’s response to the events of their life. Personality development is influenced by many factors, such as genetics, environment, parenting, social learning, and personal experiences. Personality development is also subjective and dimensional, meaning that it varies from person to person and can change in different degrees and directions.

There are different theories that try to explain how and why personality develops. Some of the main theories are:

  • Psychoanalytic theory: This theory was proposed by Sigmund Freud and suggests that personality is formed by three components: the id, the ego, and the superego. The id is the instinctual and unconscious part of personality that seeks pleasure and avoids pain. The ego is the rational and conscious part of personality that mediates between the id and reality. The superego is the moral and idealistic part of personality that represents the internalized values and norms of society. Personality development occurs through the conflict and resolution of these three components.
  • Trait theory: This theory focuses on the stable and measurable characteristics that make up personality, such as openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. These traits are also known as the Big Five personality traits and are believed to have a biological basis. Trait theory assumes that personality is relatively consistent across situations and time, but it can also change due to environmental influences or personal growth.
  • Social cognitive theory: This theory emphasizes the role of learning and cognition in personality development. It proposes that personality is shaped by the reciprocal interaction between personal factors (such as beliefs, goals, and emotions), behavioral factors (such as actions and habits), and environmental factors (such as social context and feedback). Social cognitive theory also suggests that people have self-efficacy, which is the belief in their ability to achieve their desired outcomes.