หน้าหลัก ค้นหา"พัฒนา" ข้อมูลเกี่ยวกับ"พัฒนา"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

พัฒนา

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
พัฒนา
1

คำนาม

พัฒนา

 1. (ร้อยกรอง) ความเจริญ, ความงอกงาม

คำกริยา

พัฒนา (คำอาการนาม การพัฒนา)

 1. (สกรรม) ทำให้เจริญ
2

[พัดทะ-] ก. ทำให้เจริญ.

  แม่คำของ "พัฒนา" คือ   พัฒน-  พัฒนะ  

ก. ดู พัฒน-, พัฒนะ.
ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู   พัฒน-  พัฒนะ  

3

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงสภาพหรือคุณภาพของบุคคล สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดีขึ้น หรือมีประโยชน์มากขึ้น การพัฒนามีหลายประเภท เช่น

 • การพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • การพัฒนาองค์กร เป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การพัฒนาระบบการศึกษา เป็นการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร วิทยากร และสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะสม
 • การพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นการพัฒนาระบบการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชน เช่น โรงพยาบาล คลินิก ยา เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
4

Development is a word that can have different meanings depending on the context. In general, development can refer to:

 • The act or process of growing, changing, or improving something, such as a person, a place, or a thing. Development can also refer to the result or outcome of such an act or process, such as a skill, a product, or a project.
 • The act or process of creating or producing something, such as a software, a game, or a film. Development can also refer to the stage or phase of such an act or process, such as pre-production, production, or post-production.
 • The act or process of advancing or progressing in a social, economic, or political aspect, such as a country, a region, or a community. Development can also refer to the level or degree of such an act or process, such as human development, sustainable development, or rural development.

Here are some of the results I found for your question:

 • [Development | Definition of Development by Merriam-Webster]: This article provides the dictionary definition and examples of development in various contexts and senses.
 • [What is Development? - World Bank]: This article explains what is development and how it is measured and achieved in different dimensions and indicators.
 • [Software development - Wikipedia]: This article describes what is software development and how it is done using various methods and tools.