หน้าหลัก ค้นหา"พฤติกรรม" ข้อมูลเกี่ยวกับ"พฤติกรรม"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

พฤติกรรม

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
พฤติกรรม
1

คำนาม1

พฤติกรรม

 1. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
 2. การปฏิบัติตน โดยเฉพาะต่อผู้อื่น
2น. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า.
  แม่คำของ "พฤติกรรม" คือ   พฤติ  พฤติ-  2
3

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ1 พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ1

พฤติกรรมมีทั้งที่มีมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้1 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความซับซ้อนของระบบประสาท ทั่วไปแล้ว สิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทซับซ้อนกว่ามีความสามารถสูงกว่าในการเรียนรู้การตอบสนองใหม่ ๆ และดังนั้น จึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้1

พฤติกรรมของสัตว์ได้รับการศึกษาในจิตวิทยา พฤติกรรมวิทยา นิเวศวิทยาพฤติกรรม และชีวสังคมวิทยาเปรียบเทียบ1 พฤติกรรมของมนุษย์ได้รับการศึกษาในจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการพัฒนา จิตวิทยาการป้องกัน เพื่อคุณค่าชีวิต

 • จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่มนุษย์คิด รู้สึก และปฏิบัติต่อผู้อื่น และผลกระทบของสถานการณ์ทางสังคมต่อพฤติกรรมของมนุษย์
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (Industrial and Organizational Psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสถานที่ทำงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการบุคลากร และการพัฒนาองค์กร
 • จิตวิทยาการเรียน (Educational Psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
 • จิตวิทยาชีวพันธุ์ (Evolutionary Psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้หลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความหลักความ
4

Behavior is a term that describes the way in which an individual, organism, system, or artificial entity acts or conducts itself in a certain environment. Behavior can be influenced by various factors, such as genetics, physiology, psychology, culture, social norms, and external stimuli. Behavior can also be measured, observed, analyzed, and modified by different methods and techniques.

There are many definitions and theories of behavior from different disciplines and perspectives. For example, according to the Merriam-Webster dictionary7, behavior can mean:

 • The way in which someone conducts oneself or behaves
 • The way in which an animal or person behaves in response to a particular situation or stimulus
 • The way in which a machine or natural phenomenon works or functions

According to the Britannica encyclopedia8, human behavior can be defined as:

 • The potential and expressed capacity for physical, mental, and social activity during the phases of human life
 • The product of interaction between the individual and the environment
 • The result of the interplay among cognition, emotion, motivation, and personality

According to Wikipedia9, behavior can be classified into different types, such as:

 • Innate behavior: Behavior that is instinctive or genetically determined
 • Learned behavior: Behavior that is acquired or modified through experience or practice
 • Social behavior: Behavior that involves interaction with other individuals or groups
 • Adaptive behavior: Behavior that enhances the survival or fitness of the individual or group