หน้าหลัก ค้นหา"ผิวกาย" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ผิวกาย"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ผิวกาย

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ผิวกาย
1

ผิวกาย คือ ชั้นบนสุดของผิวหนังที่คลุมร่างกายมนุษย์ ผิวกายมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องร่างกายจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสงแดด, อุณหภูมิ, ความชื้น, เชื้อโรค, และสารเคมี ผิวกายยังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางอารมณ์และการแสดงตัวตนของมนุษย์

ผิวกายประกอบด้วยชั้นต่างๆ เช่น

 • ชั้นเกล็ด (Epidermis) เป็นชั้นบางๆที่เห็นได้จากภายนอก ประกอบด้วยเซลล์ผิวหนังที่เรียกว่าเคอราตินไซต์ (Keratinocytes) ชั้นเกล็ดมีหน้าที่ป้องกันการเสียเลือดและการเข้าทำลายของเชื้อโรค
 • ชั้นหนังแท้ (Dermis) เป็นชั้นหนาๆที่อยู่ใต้ชั้นเกล็ด ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน (Collagen) และเอลาสติน (Elastin) ที่ให้ความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้ผิวหน้า ชั้นหนังแท้มีหน้าที่ให้อาหารและออกซิเจนให้ผิวหน้า
 • ชั้นไขมัน (Hypodermis) เป็นชั้นที่อยู่ใต้ชั้นหนังแท้ ประกอบด้วยเซลล์ไขมัน (Adipocytes) และเส้นเลือด ชั้นไขมันมีหน้าที่ให้อุณหภูมิและพลังงานให้ผิวหน้า
2

Body skin is the term used to describe the skin that covers most of the human body, except for the face, palms, and soles. Body skin is composed of three main layers: the epidermis, the dermis, and the subcutis. Body skin has various functions, such as:

 • Protection: Body skin acts as a barrier against physical, chemical, biological, and environmental factors that could harm the body. Body skin also contains immune cells that fight against infections and diseases.
 • Sensation: Body skin contains nerve endings that detect different stimuli, such as touch, pain, temperature, pressure, and vibration. Body skin helps us to perceive and respond to our surroundings.
 • Thermoregulation: Body skin helps to maintain a constant body temperature by adjusting the blood flow and sweat production. Body skin also helps to prevent heat loss by providing insulation and a layer of fat.
 • Metabolism: Body skin participates in various metabolic processes, such as the synthesis of vitamin D from sunlight exposure, the storage of energy in the form of fat, and the elimination of waste products through sweat and sebum.

Body skin varies in thickness, color, texture, hairiness, and sensitivity depending on the location, age, gender, and genetic factors of the individual. Body skin can also change due to external factors, such as sun exposure, aging, injury, disease, or lifestyle habits. Body skin requires proper care and attention to keep it healthy and beautiful. Some of the ways to take care of body skin are:

 • Cleansing: This is the process of removing dirt, oil, sweat, bacteria, and dead skin cells from body skin. Cleansing can help prevent body odor, acne, infections, and dryness. You should choose a gentle cleanser that suits your body skin type and doesn’t strip away your natural oils or disrupt your skin pH balance.
 • Moisturizing: This is the process of adding hydration and nourishment to body skin. Moisturizing can help prevent body skin from cracking, flaking, itching, or becoming inflamed. You should choose a moisturizer that matches your body skin type and concerns. You should apply moisturizer after bathing or showering when your body skin is still damp.
 • Exfoliating: This is the process of removing dead body skin cells from the surface of body skin. Exfoliating can help improve body skin texture, tone, and brightness. It can also help unclog pores and enhance the absorption of other body skin care products. You should exfoliate your body skin once or twice a week with a gentle scrub or a loofah.
 • Sun protection: This is the process of shielding your body skin from the harmful effects of ultraviolet (UV) rays from the sun. Sun protection can help prevent sunburns, premature aging, hyperpigmentation, and body skin cancer. You should use a sunscreen with a sun protection factor (SPF) of at least 15 every day on all exposed areas of your body skin. You should also seek shade, wear protective clothing, and avoid sun exposure during peak hours.