หน้าหลัก ค้นหา"ผลงาน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ผลงาน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ผลงาน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ผลงาน
1

ผลงาน คือ สิ่งที่เป็นผลจากการทำงาน การสร้างสรรค์ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือองค์กร ผลงาน อาจมีลักษณะเป็นวัตถุ ข้อความ ภาพ เสียง หรือการกระทำที่สามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ ผลงาน อาจเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ชื่นชม หรือวิจารณ์ได้ตามคุณภาพ ประโยชน์ หรือความสำเร็จของผู้สร้าง

ผลงาน มีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ด้าน หรือบริบท เช่น

  • ในด้านศิลปะ ผลงาน เป็นวัตถุที่เป็นผลจากการสร้างสรรค์ทางศิลป์ เช่น ภาพเขียน รูปปั้น เพลง เป็นต้น
  • ในด้านวิทยาศาสตร์ ผลงาน เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ เช่น บทความวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • ในด้านการศึกษา ผลงาน เป็นการแสดงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อ เช่น การบ้าน เรียงความ เป็นต้น
2

The term “performance” can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions of performance:

  • An act of presenting a play, concert, or other form of entertainment. For example, “Don Giovanni had its first performance in 1787” .
  • An act of performing a dramatic role, song, or piece of music. For example, “Bailey gives a sound performance as the doctor” .
  • A display of exaggerated behaviour or a process involving a great deal of unnecessary time and effort. For example, “he stopped to fasten his shoelace and seemed to be making quite a performance of it”.
  • The action or process of performing a task or function. For example, “the continual performance of a single task reduces a man to the level of a machine”.
  • A task or operation seen in terms of how successfully it is performed. For example, “pay increases are now being linked more closely to performance”.
  • Data used to track processes within a business. This is achieved using activities, employee behavior, and productivity as key metrics. These metrics are then used by employers to evaluate performance. This is in relation to an established goal such as employee productivity or sales objectives. For example, “What Are Performance Metrics? Definition & Examples”.