หน้าหลัก ค้นหา"บริหาร" ข้อมูลเกี่ยวกับ"บริหาร"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

บริหาร

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
บริหาร
1

คำกริยา

บริหาร (คำอาการนาม การบริหาร)

 1. (สกรรม) ปกครอง
 2. (สกรรม) ดำเนิน, จัดการ, ควบคุม
 3. (สกรรม) ออกกำลัง
 4. (สกรรม) กล่าวแก้

คำนาม

บริหาร

 1. ดำรัสสั่ง
 2. คำชี้แจง, คำแถลงไข
2(๑)  [บอริหาน] ก. ออกกำลัง เช่น บริหารร่างกาย (ป., ส. ปริหาร).
(๒) ก. ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น (ป., ส. ปริหาร).
(๓) ก. ดำเนินการ, จัดการ, เช่น บริหารธุรกิจ (ป., ส. ปริหาร).
(๔) ก. กล่าวแก้. (ป., ส. ปริหาร).
(๕)  [บอริหาน] น. ดำรัสสั่ง เช่น ราชบริหาร, คำแถลงไข เช่น พระพุทธบริหาร. (ป., ส. ปริหาร).
3การบริหารหมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยคน เงิน วัตถุ สิ่งของเป็นปัจจัยในการบฏิบัติงาน การบริหารมีกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม การบริหารมีประเภทต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ (management) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) การบริหารเชิงปฏิบัติ (operational management) เป็นต้น
4

Management is a broad term that can have different meanings depending on the context. However, a general definition of management is the process of dealing with or controlling things or people in order to achieve specific goals. Management involves planning, organizing, motivating, and evaluating the resources and activities of a business or organization. There are different types of management, such as:

 • Resource management: This refers to the optimal use of physical resources, such as materials, equipment, or facilities. Resource management can help reduce costs, increase efficiency, and ensure quality. For example, a hotel manager may need to manage the inventory of rooms, towels, and toiletries.
 • Human resource management: This refers to the effective management of people within an organization. Human resource management can help recruit, train, develop, and retain employees. It can also deal with issues such as compensation, performance appraisal, labor relations, and diversity. For example, a human resource manager may need to manage the hiring process, payroll, and employee benefits.
 • Project management: This refers to the application of knowledge, skills, tools, and techniques to plan and execute a specific project. Project management can help define the scope, schedule, budget, and quality of a project. It can also manage the risks, changes, and stakeholders involved in a project. For example, a project manager may need to manage the tasks, resources, and deliverables of a software development project.
 • Strategic management: This refers to the formulation and implementation of the long-term goals and direction of an organization. Strategic management can help analyze the external and internal environment of an organization, identify its strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT), and formulate its vision, mission, values, and objectives. For example, a strategic manager may need to manage the development and execution of a business plan.

There are also different levels of management within an organization. These levels indicate the degree of authority and responsibility that managers have over their subordinates and activities. The three common levels of management are:

 • Top-level management: This refers to the highest level of management in an organization. Top-level managers are responsible for setting the overall direction and strategy of an organization. They also communicate with external parties such as shareholders, customers, or regulators. Examples of top-level managers are chief executive officers (CEOs), chief operating officers (COOs), or board members.
 • Middle-level management: This refers to the intermediate level of management in an organization. Middle-level managers are responsible for implementing and monitoring the plans and policies set by top-level managers. They also coordinate and supervise the activities of lower-level managers. Examples of middle-level managers are department heads, division managers, or regional managers.
 • Lower-level management: This refers to the lowest level of management in an organization. Lower-level managers are responsible for overseeing and directing the day-to-day operations and tasks of employees. They also provide feedback and guidance to their subordinates. Examples of lower-level managers are supervisors, team leaders, or foremen.

To be a good manager, you need to develop a set of skills that can help you perform your functions effectively and efficiently. Some of these skills are:

 • Planning skills: These are the skills that enable you to set realistic and achievable goals, identify the necessary resources and actions to accomplish them, and allocate them appropriately among your team members.
 • Organizing skills: These are the skills that enable you to arrange and structure your work environment, tasks, and people in a logical and coherent manner that facilitates coordination and cooperation.
 • Motivating skills: These are the skills that enable you to inspire and encourage your team members to perform their best and achieve their goals. Motivating skills include communication skills, leadership skills, interpersonal skills, and emotional intelligence.
 • Evaluating skills: These are the skills that enable you to measure and assess the results and outcomes of your work processes and activities. Evaluating skills include analytical skills, problem-solving skills, decision-making skills, and critical thinking skills.

If you want to learn more about management or pursue a career in this field, you can explore various online courses or programs that can help you acquire the knowledge and skills you need. You can also read more articles or books on management topics or seek advice from experienced managers in your network or industry.