หน้าหลัก ค้นหา"นำเสนอ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"นำเสนอ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

นำเสนอ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
นำเสนอ
1การนำเสนอ คือ การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่ผู้รับฟัง โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ การนำเสนอมีวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อเสนอข้อเสนอ แบ่งปันรายงาน สอนหรือบรรยาย เผยแพร่ข้อมูล หรือโน้มน้าวใจผู้ชม การนำเสนอที่ดีควรมีบทนำที่ชัดเจนและมีส่วนร่วม เนื้อหาที่มีโครงสร้างดี ภาพที่น่าสนใจ และการจัดส่งที่มีส่วนร่วม
2

A presentation is a way of communicating a topic to an audience, using words and pictures to help explain the message more effectively. A presentation can have different purposes, such as informing, persuading, inspiring, or entertaining. A presentation can also take different forms, such as a slide show, a demonstration, a lecture, or a speech. A presentation can be adapted to various speaking situations, such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team. A presentation can also be used to introduce a new product, idea, or piece of work to an audience. A presentation may involve talking, demonstrating, or using visual aids to support the topic.

Some examples of presentations are:

  • TED Talks: These are short presentations that aim to spread ideas in unique and creative ways. They cover a wide range of topics, from science and technology to art and culture. They are usually delivered by experts or influencers in their fields. You can watch some TED Talks.
  • Pitch decks: These are presentations that showcase a business idea or product to potential investors or customers. They usually highlight the problem, solution, market, team, and financial projections of the business. They are designed to be concise and persuasive. You can see some pitch deck examples.
  • Executive summaries: These are presentations that summarize the main points and findings of a report or document. They usually provide an overview of the background, objectives, methods, results, and recommendations of the report. They are intended to help the audience understand the key information quickly and easily. You can read some executive summary examples.