หน้าหลัก ค้นหา"ติดตาม" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ติดตาม"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ติดตาม

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ติดตาม
1

คำกริยา

ติดตาม (คำอาการนาม การติดตาม)

  1. ไปด้วย, มาด้วย
  2. แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ
  3. ตามหา

ตำรวจติดตามผู้ร้าย,ติดตามข่าว

2(๑) ก. ไปด้วย, มาด้วย
(๒) ก. แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ, เช่น ติดตามข่าว
(๓) ก. ตามหา เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย.
  แม่คำของ "ติดตาม" คือ   ติด ๑  
3

ติดตาม คือ การรับรู้ ติดตาม หรือ สอบถาม เกี่ยวกับ สถานะ ความคืบหน้า หรือ ผลลัพธ์ ของ บุคคล กิจกรรม หรือ เหตุการณ์ ใด ๆ  เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการ การติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ หรือการติดตามสถานะของพัสดุที่ส่งไป

การติดตามมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน
  • เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
  • เป็นการแสดงความสนใจและให้เกียรติ

การติดตามไม่ได้หมายถึงการควบคุมหรือแทรกแซงในการทำงานของผู้อื่น แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4

Monitoring is a way of collecting and analyzing data about the performance and health of your systems. It can help you detect problems, optimize resources, and improve your services. There are different types of monitoring, such as:

  • Resource monitoring: This tracks the usage of physical resources, such as CPU, memory, disk, and network. It can help you identify bottlenecks, plan for capacity, and ensure availability. For example, you can monitor the disk space of your servers to avoid running out of storage.
  • Application monitoring: This measures the behavior and functionality of your applications, such as requests, errors, latency, and transactions. It can help you improve the quality, reliability, and user experience of your applications. For example, you can monitor the request latency of your web server to ensure fast response times.
  • Business monitoring: This monitors the key performance indicators (KPIs) and outcomes of your business processes, such as revenue, conversions, retention, and satisfaction. It can help you evaluate the effectiveness, efficiency, and impact of your business activities. For example, you can monitor the conversion rate of your e-commerce website to optimize your sales.

To monitor your systems, you need to collect metrics from various sources, such as operating system tools, application logs, or custom code. You also need to process, aggregate, and visualize the metrics using a monitoring system or tool. A monitoring system can help you store, analyze, and display the metrics in a dashboard or a chart. A monitoring tool can help you collect, forward, or transform the metrics from one system to another. Some examples of monitoring systems and tools are Prometheus4, Grafana5, and StatsD.

Monitoring can also help you set up alerts that notify you when something goes wrong or needs attention. Alerts are based on rules or thresholds that define what is normal or acceptable for your metrics. When a metric violates a rule or exceeds a threshold, an alert is triggered and sent to you via email, SMS, or other channels. Alerts can help you respond quickly and prevent further damage or loss. Some examples of alerting systems and tools are Alertmanager, PagerDuty, and Nagios.