หน้าหลัก ค้นหา"จูงใจ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"จูงใจ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

จูงใจ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
จูงใจ
1

คำนาม

แรงจูงใจ

  1. สิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2แรงจูงใจ คือ การมีพลังผลักดันให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ แรงจูงใจอาจมาจากภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการ ความปรารถนา หรือความสนใจ หรืออาจมาจากภายนอก เช่น การได้รับรางวัล การยอมรับ หรือการบังคับ แรงจูงใจมีผลต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการดำเนินชีวิตของบุคคล
3

Motivation is a term that describes why you do something. It is the force that drives you to act and achieve your goals. Motivation can come from inside you (intrinsic motivation) or from outside you (extrinsic motivation). For example, you may be motivated to study hard because you enjoy learning new things (intrinsic motivation) or because you want to get good grades (extrinsic motivation).

There are many factors that can affect your motivation, such as your interests, values, beliefs, emotions, needs, and expectations. Motivation can also vary depending on the situation and the type of task you are doing. Some tasks may be more motivating than others because they are more challenging, meaningful, or rewarding.

Motivation is important because it can help you improve your performance, well-being, and happiness. Motivation can also help you overcome difficulties and cope with stress. However, motivation is not always easy to maintain or increase. Sometimes you may feel unmotivated or lose your motivation for various reasons.

Here are some of the results I found for your question:

  • Motivation | Psychology Today: This article explains what motivation is, how it works, and what are some of the theories and types of motivation.
  • Motivation: Definition, Types, Theories, and How to Find It - Verywell Mind: This article provides a comprehensive overview of motivation, including its definition, types, importance, components, improvement, and inhibitors.
  • Motivation | Definition, Examples, Psychology, Types, & Facts: This article explores the history and study of motivation from various perspectives, such as physiological, psychological, and philosophical.