หน้าหลัก ค้นหา"คิดเชิงตรรกะ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"คิดเชิงตรรกะ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

คิดเชิงตรรกะ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
คิดเชิงตรรกะ
1

คิดเชิงตรรกะ คือการคิดอย่างมีเหตุผล อย่างมีหลักฐาน และอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถสรุป ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม การคิดเชิงตรรกะ เป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการทำงาน เพราะจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์ข้อความ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดเชิงตรรกะ มีขั้นตอนดังนี้

 • การเข้าใจปัญหา: การทำให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และมีผลกระทบอย่างไร
 • การเก็บข้อมูล: การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
 • การประเมินข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันหรือไม่
 • การสร้างและประเมินทางเลือก: การคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้
 • การตัดสินใจและดำเนินการ: การเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขและข้อมูลที่มี และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จ
 • การติดตามและปรับปรุง: การตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และมีอะไรที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

2

Logical thinking is a process of reasoning and drawing conclusions based on facts, evidence, and rules. Logical thinking can help you to make decisions, solve problems, and evaluate arguments in a clear and rational way. Logical thinking can also help you to avoid fallacies, biases, and errors in your thinking.

Some of the main characteristics and skills of logical thinking are:

 • Deduction: This is the skill of deriving valid conclusions from given premises or assumptions. For example, you can deduce that “All humans are mortal” from the premises “Socrates is a human” and “Socrates is mortal”.
 • Induction: This is the skill of inferring general principles or patterns from specific observations or cases. For example, you can induce that “All swans are white” from observing many white swans.
 • Abduction: This is the skill of finding the best explanation for a given phenomenon or evidence. For example, you can abduct that “It rained last night” from seeing wet grass in the morning.
 • Analysis: This is the skill of breaking down a complex problem or argument into simpler components or elements. For example, you can analyze a mathematical equation by applying different rules and operations.
 • Synthesis: This is the skill of combining different components or elements into a coherent whole or solution. For example, you can synthesize a thesis statement by integrating different ideas or arguments.
 • Evaluation: This is the skill of assessing the validity, soundness, strength, or quality of a problem, argument, or solution. For example, you can evaluate a claim by checking its consistency, relevance, accuracy, and completeness.

Logical thinking is an important skill for anyone who wants to improve their academic, professional, or personal life. Logical thinking can also help you to develop your critical thinking, creativity, and communication skills. Logical thinking is not always easy or intuitive, but it can be learned and improved with practice and experience.