หน้าหลัก ค้นหา"ความสูญเปล่า" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ความสูญเปล่า"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ความสูญเปล่า

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ความสูญเปล่า
1ว. หมดสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ เช่น ลงทุนครั้งนี้สูญเปล่าจริง ๆ นอกจากไม่ได้กำไรแล้วยังขาดทุนอีกด้วย.
 แม่คำของ "สูญเปล่า" คือ   สูญ  
2

ความสูญเปล่า ในทาง LEAN คือ การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือบริการ ที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และไม่สามารถลดหรือป้องกันได้ ความสูญเปล่ามีประเภทหลัก 2 อย่าง คือ

 • การสูญเปล่าจากการผลิตไม่ได้มาตรฐาน (Unavoidable non-value-added production) เช่น การผลิตสินค้าที่มีขนาดหรือสีที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • การสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรไม่ได้ประโยชน์ (Unavoidable non-value-added resource utilization) เช่น การใช้พื้นที่ในการเก็บสินค้าที่ไม่จำเป็น

การลดความสูญเปล่าในทาง LEAN เป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย เพราะต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ความต้องการของลูกค้า ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ และความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตหรือบริการ

3

Loss is a term that can have different meanings depending on the context. In general, loss can refer to:

 • The state or condition of no longer having or possessing something or someone, such as losing money, property, or a loved one. Loss can also refer to the amount or extent of what is lost, such as a financial loss, a weight loss, or a loss of blood.
 • The feeling or emotion of sadness, grief, or regret caused by losing something or someone, such as mourning the loss of a friend, coping with the loss of a job, or accepting the loss of a dream.
 • The act or process of failing to win or achieve something, such as losing a game, a race, or an opportunity. Loss can also refer to the disadvantage or harm caused by such failure, such as a competitive loss, a reputational loss, or a loss of confidence.

In the context of LEAN, which is a methodology for improving the efficiency and quality of business processes by eliminating waste and adding value, loss is one of the three types of waste that can be identified and reduced. The other two types are muda (non-value-adding activities) and mura (unevenness or variation). Loss is defined as any activity that consumes resources but does not create any value for the customer. Some examples of loss are:

 • Overproduction: This refers to producing more than what is needed or demanded by the customer. Overproduction can result in excess inventory, storage costs, and obsolescence.
 • Waiting: This refers to idle time spent by people, machines, or materials due to delays or interruptions in the process. Waiting can result in wasted time, reduced productivity, and missed deadlines.
 • Transportation: This refers to unnecessary movement or handling of materials or products from one place to another. Transportation can result in increased costs, damages, and defects.
 • Motion: This refers to unnecessary movement or action by people or machines within the process. Motion can result in wasted energy, fatigue, and injuries.
 • Defects: This refers to errors or mistakes that result in poor quality products or services that do not meet the customer’s expectations. Defects can result in rework, scrap, returns, and complaints.
 • Overprocessing: This refers to doing more work than what is required or adding features that are not valued by the customer. Overprocessing can result in increased costs, complexity, and waste.

To reduce loss and other types of waste in LEAN, there are various tools and techniques that can be used, such as value stream mapping (VSM), 5S, kaizen, kanban, poka-yoke, and six sigma. These tools and techniques can help identify and eliminate the sources of waste and improve the flow and quality of the process.