หน้าหลัก ค้นหา"ขอบคุณ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ขอบคุณ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ขอบคุณ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ขอบคุณ
1

คำอุทาน

ขอบคุณ

  1. คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่)

คำกริยา

ขอบคุณ (คำอาการนาม การขอบคุณ หรือ ความขอบคุณ)

  1. แสดงความรู้สึกบุญคุณ ด้วยการพูดว่า ขอบคุณ
2คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
3

ขอบคุณ คือ การแสดงความยินดี ความซาบซึ้ง หรือความเคารพ ต่อบุคคลหรือสิ่งที่ได้รับ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการยอมรับความช่วยเหลือของผู้อื่น ขอบคุณเป็นทักษะสื่อสารที่สำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและการร่วมกันในชุมชน

การขอบคุณมีหลายวิธี เช่น

  • การใช้คำพูด เช่น “ขอบคุณ” “ขอบใจ” “ขอบคุณมาก”
  • การใช้ท่าทาง เช่น การโน้มตัว การไหว้ การกระดิกคิ้ว
  • การใช้การกระทำ เช่น การให้ของประทาน การให้กำลังใจ การส่งขอบคุณบัตร
4

Thank you is a phrase that expresses gratitude, appreciation, or acknowledgment for something that someone has done or given to you. Thank you can be used in various situations, such as after receiving a gift, a compliment, a favor, or a service. Thank you can also be used to show politeness, respect, or courtesy in a conversation or interaction. Thank you can be modified by adding words like very, so, or much to increase the intensity of the expression. Thank you can also be followed by words like for, because, or that to specify the reason or cause of the gratitude .

Some examples of thank you are:

  • Thank you for your help.
  • Thank you very much for the lovely flowers.
  • Thank you so much for inviting me to your party.
  • Thank you because you always make me smile.
  • Thank you that you are my friend.

Thank you can also be expressed in different ways, such as by using synonyms, gestures, or actions. Some of the synonyms for thank you are thanks, cheers, gratitude, appreciation, or recognition. Some of the gestures for thank you are smiling, nodding, hugging, or shaking hands. Some of the actions for thank you are writing a note, sending a card, giving a gift, or returning a favor .

Thank you is an important and powerful phrase that can have positive effects on yourself and others. For example, saying thank you can make you feel happier, more satisfied, and more optimistic. Saying thank you can also make others feel valued, respected, and appreciated. Saying thank you can also strengthen your relationships, improve your communication, and create a positive atmosphere . Therefore, it is important to say thank you often and sincerely.