หน้าหลัก ค้นหา"กำลังคน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"กำลังคน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

กำลังคน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
กำลังคน
1

กำลังคน คือ การวางแผน พัฒนา และจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร กำลังคน hr มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก ประเมินผล ฝึกอบรม ส่งเสริม โอนย้าย และไล่ออกพนักงาน เป็นต้น

กำลังคน มีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ กำลังคน hr ยังช่วยให้เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นต้น

2

Workforce is a word that can have different meanings and uses depending on the context. Generally, workforce can be defined as the people who are available for work in a country, region, or industry. Workforce can also refer to the people who are employed by a particular organization or company. Workforce can also refer to the total number of workers or employees in a specific sector or occupation.

Some examples of workforce are:

  • The workforce of the US was estimated at 161.5 million in July 2023.
  • The workforce of Microsoft consists of more than 180,000 employees worldwide.
  • The workforce of the health care industry includes doctors, nurses, pharmacists, technicians, etc.

Workforce is important because it affects the productivity, performance, and competitiveness of an economy, industry, or organization. Workforce can also influence the social, political, and cultural aspects of a society. Workforce can also reflect the diversity, skills, and needs of the population.

Workforce can be applied to different domains, such as economics, sociology, management, human resources, etc. Workforce can also vary in size, composition, distribution, and characteristics. For example, in economics, workforce can be divided into labor force and non-labor force. Labor force is the part of the workforce that is actively working or seeking work. Non-labor force is the part of the workforce that is not working or seeking work, such as students, retirees, homemakers, etc. In sociology, workforce can be divided into primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector is the part of the workforce that is involved in extracting natural resources from the earth. Secondary sector is the part of the workforce that is involved in transforming raw materials into finished goods. Tertiary sector is the part of the workforce that is involved in providing services to consumers or businesses. In management, workforce can be divided into full-time workers and part-time workers. Full-time workers are those who work for a minimum number of hours per week as defined by their employer or contract. Part-time workers are those who work for less than the minimum number of hours per week.