หน้าหลัก ค้นหา"การสื่อสาร" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การสื่อสาร"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การสื่อสาร

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การสื่อสาร
1น. วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง.
2

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ภาษา สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือท่าทาง การสื่อสารมีความสำคัญในการเข้าใจตัวเองและคนอื่น การปรับตัวและพัฒนาตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในชุมชนและสังคม

การสื่อสารอาจจำแนกได้ตามหลายเกณฑ์ เช่น ตามจำนวนผู้เกี่ยวข้อง (การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม เป็นต้น) ตามช่องทางที่ใช้ (การสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารด้วยเอกสาร เป็นต้น) หรือตามเจตนาของผู้สื่อสาร (การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)

3

Communication is a broad term that refers to the process of exchanging information, ideas, emotions, or meanings between two or more entities. Communication can take various forms, such as verbal, non-verbal, written, or visual. Communication can also occur at different levels, such as interpersonal, intrapersonal, group, organizational, or mass. Communication can have various purposes, such as informing, persuading, entertaining, or educating.

Communication is an essential skill for human beings, as it enables us to interact with others, express ourselves, and understand the world around us. Communication can also affect our relationships, our performance, our well-being, and our society. Effective communication requires awareness of the context, the audience, the message, and the feedback. Effective communication also involves using appropriate language, tone, gestures, and media to convey the intended meaning.

Communication is not always easy or successful. There are many factors that can influence or hinder communication, such as noise, barriers, biases, filters, or misunderstandings. Communication can also lead to conflicts or disagreements if the parties have different perspectives or expectations. Therefore, communication requires constant effort and improvement to overcome these challenges and achieve the desired outcomes.