หน้าหลัก ค้นหา"การยืน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การยืน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การยืน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การยืน
1

การยืน คือการที่คนหรือสัตว์ใช้ขา หรือเท้าเป็นหลักเพื่อยืนตั้งขึ้นมา โดยไม่ใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น มือ หรือหาง เป็นการสนับสนุน การยืน เป็นท่าทางที่แสดงถึงความพร้อม ความตื่นตัว และความมั่นใจ แต่บางครั้งอาจเป็นท่าทางที่ไม่สบายหรือเหนื่อยได้

การยืน อาจมีวิธีการและประโยชน์ต่างๆ เช่น การยืนตรง (Standing Straight) การยืนเบ็ดเตล็ด (Standing at Ease) การยืนพิธี (Standing at Attention) เป็นต้น การยืน อาจช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มพละกำลัง เป็นต้น

2

Standing is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of standing:

  • Standing is a noun that means the status, rank, or reputation of someone or something in relation to others. For example, you can say “He has a high standing in the community” or “She lost her standing after the scandal”.
  • Standing is also a noun that means the duration or length of time that someone or something has been in a position or situation. For example, you can say “He has a long standing as the president of the company” or “She has a short standing as a member of the club”.
  • Standing is also an adjective that means permanent, fixed, or not subject to change. For example, you can say “He has a standing order for pizza every Friday” or “She has a standing invitation to visit her grandparents”.
  • Standing is also an adjective that means upright, erect, or not sitting or lying down. For example, you can say “He was standing at the door” or “She was standing on her toes”.
  • Standing is also a verb that means to be in an upright position on one’s feet or to cause someone or something to be in such a position. For example, you can say “He stood up when she entered the room” or “She stood the vase on the table”.
3

The word stand up can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of stand up:

  • Stand up is a verb phrase that means to rise or to make someone rise from a sitting or lying position. For example, you can say “He stood up to greet her” or “She helped him stand up after he fell”.
  • Stand up is also a verb phrase that means to resist, oppose, or defend someone or something against someone or something else. For example, you can say “He stood up to the bully” or “She stood up for her rights”.
  • Stand up is also a verb phrase that means to fail to keep an appointment or a promise with someone. For example, you can say “He stood her up on their date” or “She stood him up on their deal”.
  • Stand up is also a noun phrase that means a type of comedy performance in which a comedian tells jokes or stories to an audience while standing on a stage. For example, you can say “He is a famous stand-up comedian” or “She enjoys watching stand-up shows”.