หน้าหลัก ค้นหา"การนั่ง" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การนั่ง"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การนั่ง

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การนั่ง
1ก. อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้.
ลูกคำของ "นั่ง" คือ   นั่งกินนอนกิน  นั่งขัดตะหมาด  นั่งขัดสมาธิ  นั่งคุกเข่า  นั่งซัง  นั่งทาง  นั่งทางใน  นั่งเทียน  นั่งแท่น  นั่งในหัวใจ  นั่งป่ง  นั่งปรก  นั่งโป่ง  นั่งพับเพียบ  นั่งเมือง  นั่งยอง ๆ  นั่งร้าน  นั่งราว  นั่งเล่น  นั่งห้าง  
2

การนั่ง คือการที่คนหรือสัตว์ใช้ก้น หรือสะโพกเป็นหลักเพื่อนั่งลงบนพื้น หรือบนสิ่งของ เช่น เก้าอี้ โซฟา เป็นต้น การนั่ง เป็นท่าทางที่แสดงถึงความผ่อนคลาย ความสบาย หรือความตั้งใจ แต่บางครั้งอาจเป็นท่าทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือการเรียนรู้ได้

การนั่ง อาจมีวิธีการและประโยชน์ต่างๆ เช่น การนั่งตรง (Sitting Straight) การนั่งเบ็ดเตล็ด (Sitting at Ease) การนั่งพิธี (Sitting at Attention) เป็นต้น การนั่ง อาจช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่น เสริมสร้างกระดูกสันหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเข่า เป็นต้น

3

Sitting is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of sitting:

  • Sitting is a noun that means the act or position of being seated or resting on a chair, a couch, or the ground. For example, you can say “He was reading a book in a sitting position” or “She was tired after a long sitting”.
  • Sitting is also a noun that means the period or duration of time that someone or something remains in a position or situation. For example, you can say “He has a two-hour sitting at the dentist” or “She has a short sitting as a judge”.
  • Sitting is also a noun that means the session or meeting of a group of people, such as a parliament, a court, or a committee. For example, you can say “He attended the sitting of the Congress” or “She presided over the sitting of the jury”.
  • Sitting is also an adjective that means currently holding an office, a position, or a status. For example, you can say “He is the sitting president of the country” or “She is the sitting champion of the tournament”.
  • Sitting is also an adjective that means not moving or running away; easy to attack or capture. For example, you can say “He was a sitting target for the sniper” or “She was sitting pretty after winning the lottery”.
  • Sitting is also a verb that means to be in a position in which one’s weight is supported by one’s buttocks rather than one’s feet. For example, you can say “He sat down on the sofa” or “She sat up in bed”.
4

Sit down is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of sit down:

  • Sit down is a verb phrase that means to move from a standing or walking position to a sitting position, or to make someone do so. For example, you can say “He sat down on the chair” or “She made him sit down and listen”.
  • Sit down is also a verb phrase that means to have a meal, especially at a table. For example, you can say “He sat down for breakfast” or “She invited him to sit down and join them”.
  • Sit down is also a verb phrase that means to stop working or protesting as a form of demonstration or strike. For example, you can say “He sat down in front of the gate” or “She organized a sit-down protest”.
  • Sit down is also a noun phrase that means a meeting or a discussion between two or more parties, especially to resolve a conflict or a problem. For example, you can say “He had a sit-down with his boss” or “She arranged a sit-down between the rivals”.