หน้าหลัก ค้นหา"การทำงาน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การทำงาน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การทำงาน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การทำงาน
1

คำนาม

การทำงาน

  1. คำอาการนามของ ทำงาน
2การทำงาน คือ การกระทำหรือการปฏิบัติงานใด ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ การทำงานมีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น การทำงานในสำนักงาน การทำงานในโรงงาน การทำงานในสถานศึกษา เป็นต้น การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งพัฒนาตนเอง และแหล่งสร้างความสุข การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้น และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
3

Work is a word that can have different meanings depending on the context. In general, work can refer to:

  • An activity that involves mental or physical effort to achieve a purpose or result, such as a job, a task, or a project.
  • A product or outcome of such an activity, such as a painting, a book, or a machine.
  • A place or premises where such an activity is carried out, such as an office, a factory, or a studio.
  • A force that causes an object to move or change its position or shape, such as lifting a weight, pushing a car, or stretching a rubber band.

Work can also be used as a verb to describe the action of performing or producing work, such as working hard, working on a problem, or working clay into a pot.

Work is an important concept in many fields and domains, such as physics, economics, sociology, psychology, and engineering. Each field may have its own specific definitions and formulas for work, but the general idea is the same: work is the use of energy or resources to create or transform something.

Work can have positive or negative effects on people and society. Work can provide income, satisfaction, meaning, and fulfillment for individuals. Work can also contribute to the development and progress of society. However, work can also cause stress, fatigue, boredom, and exploitation for individuals. Work can also create environmental and social problems for society.