หน้าหลัก ค้นหา"การตั้งรับเชิงรุก" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การตั้งรับเชิงรุก"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การตั้งรับเชิงรุก

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การตั้งรับเชิงรุก
1

การตั้งรับเชิงรุก คือ การที่ผู้รับเชิงรุกมีการวางแผน หรือปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สามารถรับเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียเวลา และไม่เสียทรัพยากร การตั้งรับเชิงรุก เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้ผู้รับเชิงรุกสามารถป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

การตั้งรับเชิงรุก อาจมีขั้นตอนดังนี้

 • การวิเคราะห์สถานการณ์: การทำให้ผู้รับเชิงรุกเห็นชัดเจนว่ามีปัญหา หรือความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้น
 • การวางแผนการดำเนินการ: การทำให้ผู้รับเชิงรุกได้คิดค้นวิธีการ หรือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้รับเชิงรุกสามารถรับเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำแผน B เป็นต้น
 • การดำเนินการตามแผน: การทำให้ผู้รับเชิงรุกได้ปฏิบัติตามวิธีการ หรือกลยุทธ์ที่ผู้รับเชิงรุกได้วางแผนไว้
 • การประเมินผลและปรับปรุง: การทำให้ผู้รับเชิงรุกได้ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสอดคล้องกับแผนหรือไม่ มีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และมีอะไรที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

2

Proactive defense in services is the practice of anticipating and preventing potential problems or issues that may affect the quality or delivery of the services. Proactive defense in services can involve various strategies and techniques, such as:

 • Monitoring and analyzing customer feedback, reviews, and complaints to identify areas of improvement or satisfaction.
 • Providing customers with helpful information, tips, or resources before they encounter any difficulties or challenges with the services.
 • Conducting regular security audits, tests, or simulations to detect and fix any vulnerabilities or threats to the services.
 • Updating and upgrading the services to meet the changing needs and expectations of the customers.
 • Communicating with customers proactively and transparently about any changes, issues, or solutions related to the services.

The main benefits of proactive defense in services are:

 • Enhancing customer loyalty, trust, and satisfaction by exceeding their expectations and resolving their issues before they escalate.
 • Reducing costs, risks, and damages by preventing or minimizing service disruptions, errors, or failures.
 • Improving service quality, performance, and innovation by learning from customer feedback and implementing best practices.