หน้าหลัก ค้นหา"กลยุทธ์" ข้อมูลเกี่ยวกับ"กลยุทธ์"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

กลยุทธ์

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
กลยุทธ์
1

คำนาม

กลยุทธ์

  1. วิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ
2[กนละ-] น. การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ, เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้.
แม่คำของ "กลยุทธ์" คือ   กล  กล-  
3

กลยุทธ์ คือ การวางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กลยุทธ์มีหลายประเภทและขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบท เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์ทางการเมือง, กลยุทธ์ทางการเรียน, กลยุทธ์ทางการเล่นเกม เป็นต้น

กลยุทธ์มีความสำคัญในการช่วยให้คนหรือองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง กลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพต่างกันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์, การตัดสินใจ, การบูรณาการ, การประเมินผล, และการปรับปรุง

4

Strategy is a word that has different meanings and uses depending on the context. Generally, strategy can be defined as a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim. Strategy can also refer to the art of planning and directing overall military operations and movements in a war or battle. Strategy can also describe a plan for directing overall military operations and movements.

Strategy is important because it helps organizations and individuals to set goals and priorities, determine actions to achieve the goals, and mobilize resources to execute the actions. Strategy can also help to deal with uncertainty, complexity, and competition in various situations. Strategy can be intended or can emerge as a pattern of activity as the organization adapts to its environment or competes.

Strategy can be applied to different domains, such as business, politics, sports, games, etc. Strategy can also vary in scope, level, and time horizon. For example, in business, strategy can be divided into corporate strategy, business strategy, and functional strategy. Corporate strategy deals with the overall direction and scope of the organization. Business strategy deals with how the organization competes in a particular market or industry. Functional strategy deals with how the organization supports the business strategy through its activities and resources.

Strategy can also be influenced by various factors, such as the vision, mission, values, objectives, resources, capabilities, stakeholders, competitors, customers, environment, etc. of the organization or individual. Strategy can also involve various frameworks and tools to help analyze, formulate, implement, and evaluate the strategy. Some of the common frameworks and tools are SWOT analysis, Porter’s five forces analysis, balanced scorecard, Ansoff matrix, etc.