หน้าแรก ภาพกิจกรรมทั้งหมด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริการ หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ (AIDET) รุ่น 1