หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Segmentation มีกี่วิธี ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Segmentation คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยตามเกณฑ์หรือคุณลักษณะที่กำหนดไว้ วิธีการทำ Segmentation มีหลายวิธี แต่สามารถจำแนกได้ตามหลักการดังนี้

        - Segmentation ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ (Behavioral Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามการตอบสนอง ความต้องการ และประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ เช่น การซื้อสินค้าครั้งล่าสุด จำนวนเงินที่ใช้จ่าย ความถี่ในการใช้สินค้า และความภักดีต่อแบรนด์

        - Segmentation ตามลักษณะประชากรของผู้ใช้ (Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติ เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ สถานะภาพสมรส และจำนวนสมาชิกในครอบครัว

        - Segmentation ตามพื้นที่ที่อยู่ของผู้ใช้ (Geographic Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ เมือง ภูมิภาค ลักษณะภูมิประเทศ หรือสภาพอากาศ

        - Segmentation ตามจิตวิทยาของผู้ใช้ (Psychographic Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ และความสนใจของผู้ใช้ เช่น เป้าหมายในชีวิต ความเชื่อทางศาสนา ความเป็นผู้นำ หรือความชอบในด้านการเงิน

      Segmentation เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และเข้าใจผู้ใช้ของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้สามารถจัดการกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมาย

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?